دومین جلسه برنامه ریزی سومین جایزه ملی لجستیک با حضور رئیس سومین جایزه ملی لجستیک جناب آقای دکتر فتح ا...، مدیر اجرایی انجمن لجستیک جناب آقای مهندس مقدمی شاد و اعضای دبیرخانه اجرایی این جایزه ملی در مرکز آموزش شهید دستواره برگزار شد. در این جلسه موضوعات سومین جایزه ملی مانند: چارت سازمانی، منشور جایزه ملی، لیست شرکت های هدف، بسته های اسپانسری و ثبت نامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.